Voglia di tenerezza. I "santi fanciulli" di Agnese