Somatostatin enhances neurite outgrowth in PC12 cells.