crystallochemistry of phlogopite in K-doped lherzolites up to 6.0 GPa