Examining attitude toward electric vehicles: The case of Perugia in a fuzzy set analysis