Melpomene, Thalia e Polyhymnia in "Musisque deoque"