SYNTHESIS OF ENANTIOPURE PSEUDO OLIGOSACCHARIDES USING SELENIUM